Thẻ ghi lưu trữ: Công ty bưu chính vận chuyển quốc tế Đông Dương – Indochina