Thẻ ghi lưu trữ: mặc đồ như thế nào để trông cao hơn